Danh sách sn phm

KH BI KH^O KH'I THAN L`O
   CAO

H THNG KH BI L`O TRUNG   TN
H THNG KH BI L`O DIN
  (EAF) V`A L`O AGON-^OXI (AOD)
H THNG KH BI L`O
  TINH LUYN (LF)
THIT B KH KH'OI T'UI VI
   MCH XUNG 'AP THP
XE CP LIU THY LC
XE X TH'EP (CN) LCH T^AM


     Gii thiu

C^ong ty TNHH m^oi trng D^ong Di – Dng Ch^au chuyên nghiên cu phát trin k thut và c^ong ngh x l'y khí thi và có trình d dn du v l~inh vc luyn kim, din lc, xi mang.

C^ong ty chúng t^oi can c vào yêu cu ca khách hàng và diu kin khách quan hin có d cung cp nhng phng án x l'y ti u, hiu qu và kinh t nht; va có th cung cp nhng thit b, k thut và c^ong ngh x l'y khí thi dng b, va có th giúp khách hàng vn hành d án vi giá thành thp nht mà dt hiu qu x l'y cao nht.

C^ong ty chúng t^oi hp tác vi doanh nghip m^oi trng ni ting trên th gii, nm bt nhng k thut x l'y khí thi tiên tin nht.    [Tìm hiu thêm]Dch v khách hàng: 13905270123
Din thoi:+86-0514-87959766
                    +86-0514-85829917
Fax:0514-87958766
Da ch: Thm Dng Road, thành ph Dng Ch^au, Giang T^o Jiuzhou X^ay dng, nam tng, s 43
Nhà máy Da ch: No. 129, Jingang Rd, Yangzhou City, Jiangsu Prov, China

Copyright © 2010 Bn quyn D^ong Dng Ch^au Big Green  Dch v khách hàng:13905270123  Din thoi:0514-87959766 85829917 Fax:0514-87958766
Da ch: Jiang Yang Road, thành ph Dng Ch^au, X^ay dng 43, tng th nam ca Kyushu  Nhà máy Da ch: No. 129, Jingang Rd, Yangzhou City, Jiangsu Prov, China Zip Code:225009